سسو
سامانه الکترونیکی طرح مطالعه طرح های تامین انتقال آب در حوزه های آبریز کشور

سهام
طرح تهیه ضوابط و معیارهای فنی آب کشور برای قراردادهای خدمات مشاوره

بودجه
سامانه طرح های تملک دارایی سرمایه ای بخش آب و آبفا وزارت نیرو